logotyp
Login
stranka-aktualne-245

2020

Zakázka 1/2020 Nákup 20 ks počítačů

Zakázka č.:                                 1/2020

Termín oznámení dne:                4. 3. 2020

Platnost oznámení do:                11. 3. 2020 do 12.30 hod

 

Předmět zakázky:  

20 ks nových počítačů (nové stroje, nikoliv repasy či bazar)

 CPU: min výkon 5000 bodů podle "http://www.cpubenchmark.net/"

RAM: min 4 GB

HDD: min 128 GB SSD

Konektory: Displayport, VGA, min 4xUSB; sluchátka, mikrofon, LAN

Konektivita: LAN 1Gb/s

OS: Win 10 Pro

Záruka: alespoň 36 měsíců v místě instalace, poskytovaná výrobcem

Uvedení počítačů do provozu v počítačové učebně

 

Požadavky na zpracování nabídky

 • Identifikační údaje uchazeče

 • Název zakázky

 • Nabídková cena bez DPH a s DPH

     

       

Zakázka bude zahájena  1. 4. 2020 a ukončena 8. 4.  2020 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 tak, aby  zboží  bylo ve škole dodáno k využití nejpozději 13. 4. 2020.

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 65 %, doprava v ceně 5 %, podmínky záruky 10 %, dodání v termínu 10 % a rozpracovanost nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                         ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                       +420 728819174

 

Cena bude uhrazena až po řádném předání zboží bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 

 

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

 

                                                                                

Zakázka 2/2020  Rámcová smlouva o obchodní spolupráci – provádění pravidelných elektrorevizí 

Zakázka č.:                                 3/2020

Termín oznámení dne:                1. 6. 2020

Platnost oznámení do:                8. 6. 2020 do 20.30 hod.

 

Předmět zakázky:   Rámcová smlouva o obchodní spolupráci – provádění pravidelných elektrorevizí

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 • Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii

 • Dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění v kopii

Požadavky na zpracování nabídky

 • Identifikační údaje uchazeče

 • Název zakázky

 • Nabídková cena bez DPH  a s DPH

 • Cena za revizi 1 spotřebiče a 1 ručního nářadí včetně přívodních kabelů, cena za pevně připojený spotřebič, zásuvky, cena za elektroinstalaci za rozvaděč, revize hromosvodu za 1 svod

 • Profesní kvalifikační předpoklady

 • V ceně je zahrnuto sledování všech termínů a s tím spojené provedení příslušné revize, vypracování revizní zprávy a jiné administrativní úkony

 • Návrh  smlouvy

 

Zakázka bude zahájena od  10. 9. 2020 a ukončena 10. 9. 2022 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 90 %, rozpracování nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

                                                                 

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 235090733

 

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah dodávky. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz eventuelně do schránky školy umístěné na dveřích hlavního vchodu.

                                                                                       Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

                                                                            

 

Zakázka 3/2020  Rámcová smlouva o obchodní spolupráci – provádění pravidelných revizí plynového zařízení

Zakázka č.:                                 4/2020

Termín oznámení dne:                16. 6. 2020

Platnost oznámení do:                23. 6. 2020 do 15.30 hod.

 

Předmět zakázky:   Rámcová smlouva o obchodní spolupráci – provádění pravidelných revizí plynového zařízení

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 • Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii

 • Dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění v kopii

Požadavky na zpracování nabídky

 • Identifikační údaje uchazeče

 • Název zakázky

 • Nabídková cena bez DPH  a s DPH

 • Cena za revizi v zákonných lhůtách:

 • hlavního uzávěru plynu, plynoměrné místnosti a plynoměrů

 • Vedení a označení plynovodů a armatur

 • Těsnosti plynovodů, rozebíratelných spojů a armatur

 • Ovladatelnosti uzávěrů a ovládacích prvků

 • Výskytu zemního plynu v ovzduší

 • Plynových spotřebičů, hořáků, spalování, funkce, zabezpečení

 • Přerušovačů tahu

 • Větrání a přívodu vzduchu pro spalování

 • Označení, tabulek, osvětlení atd.

 • Profesní kvalifikační předpoklady

 • V ceně je zahrnuto sledování všech termínů a s tím spojené provedení příslušné revize, vypracování revizní zprávy a jiné administrativní úkony

 • Návrh  smlouvy

 

Zakázka bude zahájena od  10. 9. 2020 a ukončena 10. 9. 2022 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 90 %, rozpracování nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

                                                                 

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 235090733

 

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah dodávky. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz eventuelně do schránky školy umístěné na dveřích hlavního vchodu.

  

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy