logotyp
Login
stranka-aktualne-245

2021

Zakázka 2/2021  Dodávka certifikovaných sad RT-PCR testů pro žáky ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43
Zakázka č.:                                       2/2021
Termín oznámení dne:                11. 5. 2021
Platnost oznámení do:                18. 5. 2021 do 12.00 hod.
Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka certifikovaných sad k neinvazivnímu odběru biologického vzorku slin- cucání tampónu pro preventivní testování COVID-19 pomocí RT-PCR dle předchozího požadavku zadavatele obsaženého v příslušné objednávce a zajištění zpracování a vyhodnocení testů pro děti s využitím metody „poolování“ včetně logistiky předání materiálu z/do laboratoře po odběru 1x týdně v pátek ve dnech 21. 5., 4. 6. a 18. 6. 2021 (testování dětí od 8.30 – 8.45 hod a následný svoz)  z/do základní školy, přičemž 1.dodávka proběhne v den před vlastním testováním. Podmínkou je zpracování dodaných vzorků akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2015 pro provádění neinvazivních RT-PCR testů, služba musí být provedena validovanou metodou testování a garantovaných 614 testovacích sad na 1 testování. Aktuální počet požadovaných testů bude 1x týdně v týdnech s výše uvedenými termíny emailem sdělen kontaktní osobou do laboratoře nejpozději v úterý daného týdne a požadované množství testů dodáno nejpozději ve středu.
Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritéria
  1. 1.      Nejnižší jednotková nabídková cena 1 (jedné) testovací sady v Kč bez DPH včetně logistiky dovozu, odvozu z/do laboratoře a základní školy a vyhodnocení testů 80 %. V rámci kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce: (výše ceny minimální /výše ceny hodnocené) x 0,8 (váha kritéria) x 100 = počet bodů. Veličina „výše ceny minimální“ znamená nabídku s nejnižší cenou bez DPH. Veličina „výše ceny hodnocené“ znamená posuzovanou nabídku.
  2. 2.      Množství vzorků zpracovaných při laboratorní analýze dohromady („poolování“) 20 % (uveďte, kolik vzorků najednou bude analyzováno, požadujeme co nejnižší počet). V rámci kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce: (množství vzorků minimální / množství vzorků hodnocené) x 0,2 (váha kritéria) x 100 = počet bodů. Veličina „množství vzorků minimální“ znamená nabídku s nejnižším počtem vzorků. Veličina „množství vzorků hodnocené“ znamená posuzovanou nabídku.
 Celkové hodnocení:
Celkové hodnocení předložených nabídek bude dáno součtem bodů za jednotlivá kritéria (přidělené body za nabídkovou cenu + přidělené body za velikost vzorku).
Zakázka bude přidělena uchazeči s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti sbodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu „CENA“ a v případě shody v tomto kritériu se bude posuzovat pořadí v kritériu „množství vzorků“. Pokud bude shoda i v tomto kritériu, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou příslušní uchazeči přizváni. V případě losování musí zadavatel vyhotovit z tohoto losování záznam.
                                 
Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky
-          Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku a dále doklady prokazující certifikaci testovacích sad, dokument o validaci metody testování a osvědčením systému managementu kvality v souladu s mezinárodní normou ČSN EN/IEC 15189: 2015 laboratoře, kde budou zpracovávány výsledky
-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.
-          Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH včetně dopravy, logistiky a vyhodnocení testů, množství vzorků bude uvedeno v počtu vzorků zpracovávaných dohromady při laboratorní analýze.
-          V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.
-          Nabídková cena je osvobozena od DPH.
-          Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
-          Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email:  skola@zspetriny.cz nebo datovou schránkou i7q3esz, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ č. 2/2021 “  do 18. 5. 2021.
-          Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
-          Uchazeč dodá propagační materiály pro rodiče (seznámení veřejnosti se zajištěním testování), návod (postup testování + instruktážní video).  
 
Termín realizace: květen – červen 2021 (ve dnech 21. 5., 4. 6.a 18. 6. 2021).
 
Platební podmínky: fakturováno bude dle skutečného počtu vyhodnocených testů dle předávacích protokolů,
splatnost faktury - do 14 dnů od doručení faktury.
 
Zadavatel: Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6, IČ 48133795                       
Kontaktní osoba:    ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová
Informace na tel.:  +420 235090733
Závěrečná ustanovení
-          Zadavatel neposkytuje zálohy.
-          Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
-          Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.
-          Zakázka může být ukončena v návaznosti na změnu státem distribuovaných testů, anebo se změnou povinnosti k zajištění testování žáků v ZŠ.
-          Zadavatel předložené nabídky nevrací.
-          Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
-          Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
-          Uchazeč bere na vědomí, že  objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uchazeč dále bere na vědomí, že objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitelka školy.
 V Praze dne 11. 5. 2021        Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

 

Zakázka 1/2021  Rámcová smlouva na zajištění správy sítě v ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43
Zakázka č.:  1/2021
Termín oznámení dne:  16. 2. 2021
Platnost oznámení do: 23. 2. 2021 do 20.00 hod.
Předmět zakázky:   Rámcová smlouva  na zajištění správy sítě v ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43
v rozsahu:
-          Komplexní správa informačních a komunikačních systémů, programového vybavení, informačních služeb školy,
-          Poskytování podpory a řešení aktuálních problémů,
-          Instalace a údržba pracovních stanic (PC + NTB cca 150 ks),
-          Instalace a údržba tiskáren (20 ks),
-          Instalace a údržba a správa serverů (1x fyzický server), prohlídky logů, kontrola SW funkčnosti serveru, instalace serverových aktualizací – kontrola a údržba zálohování serveru,
-          Údržba firewallu a antispamového filtru,
-          Instalace a reinstalace programového vybavení, které je v majetku a evidenci školy a je plně licencováno,
-          Instalace a kontrola stavu antivirové ochrany,
-          Zavádění a správa uživatelů v Active Directory a ostatních systémech (700 uživatelů),
-          Ochrana neautorizovaných přístupů z vnitřní sítě,
-          Správa e-mailových účtů na poštovním serveru,
-          Provádění záloh serverů a kontrola funkčnosti záloh,
-          Koordinace činností a spolupráce s poskytovatelem programového vybavení „Internetový portál“ pro vytvoření a provoz webových stránek školy nebo jiného programového vybavení pro vytvoření a provoz webových stránek,
-          Správa  sítě a síťového hardware – systémová podpora aktivních a pasivních prvků sítě, jejich konfigurace a údržba, síť bude spravována jako samostatný celek,
-          Správa bezdrátových Wifi sítí,
-          Údržba projektorů v učebnách (20 ks), 1x ročně jejich vyčištění,
-          Nepřetržitý monitoring stavu serverů (sledování využití systémových prostředků, sledování stavu disků, napájení, kritických stavů),
-          Kontrola provozu a využívání internetového připojení,
-          Vedení technické dokumentace, evidence a audit výpočetní techniky,
-          Zajištění oprav a údržby prostředků informačních a komunikačních technologií,
-          Správa smluvních vztahů s provozovateli hlasových a datových služeb,
-          Odborná koordinace při zásahu jiných dodavatelů (firem) do informačních a komunikačních systémů,
-          Zajištění strategického plánování v oblasti informačních a komunikačních technologií,
-          Spolupráce při inventarizaci a evidenci majetku v oblasti informačních technologií,
-          Poskytování Helpdesku – bude prováděno prostřednictvím telefonu v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hod,
-          Místem zajištění správy sítě je sídlo školy a pravidelná přítomnost technika bude 2x týdně vždy po dobu 7 hodin dle domluvy
 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
-          Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii
-          Dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění v kopii
 
Požadavky na zpracování nabídky
-          Identifikační údaje uchazeče
-          Název zakázky
-          Nabídková cena bez DPH  a s DPH
-          Návrh  smlouvy
 
Zakázka bude zahájena od  1. 3. 2021 a ukončena 29. 2. 2024 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
 
Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte celkovou paušální smluvní cenu za měsíc. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu smluvního vztahu. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
 
Kritérium pro hodnocení nabídky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 90 %, rozpracování nabídky (návrhu smlouvy) 10 %.
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby
Zadavatel:  Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6  IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová
Informace na tel.: +420 235090733
 
 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah dodávky. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Nabídky zasílejte na e-mail skola@zspetriny.cz.                  Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

Zakázka 4/2021 Vybavení tříd výškově stavitelným nábytkem

Zakázka č.: 4/2021

Termín oznámení dne:  3. 6. 2021

Platnost oznámení do: 10. 6. 2021 do 14.30 hod

Předmět zakázky:  

Lavice dvoumístná, výškově nastavitelná vel. 5-7  s pevnou pracovní deskou 130x50-55 cm z materiálu LTD s litou polyuretanovou hranou v přírodním dřevěném dezénu s povrchem odolným proti oděru. Přestavění výšky lavice bez použití nářadí. Všechny hrany jsou zaoblené. Lavice jsou opatřeny odkládacími košíky, po stranách kovové háčky, kovové konstrukce na lyžinách s plastovými koncovkami opatřenými rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. (Je-li konstrukce vybavena oporou pro nohy, výška opory od země musí být min. 20 cm. Opora nohou není podmínkou.)

Počet 15 kusů barva žlutá

        Židle žákovská stohovatelná výškově stavitelná vel. 5-7, velký sedák a opěrák. Kovová konstrukce je svařena z plochooválných profilů s lyžinami opatřenými plastovými koncovkami – viz obrázek.

Počet 30 kusů barva žlutá

Učitelská katedra celodřevěná se čtyřmi uzamykatelnými zásuvkami umístěnými vpravo.

Počet 1 kus.                    

       Zakázka bude zahájena  26. 7.  2021 a ukončena 23. 8.  2021 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 tak, aby  zboží  bylo do školy dodáno nejpozději 23. 8. 2021.  Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, doprava v ceně 5 %, dodání do budovy školy na místo určení – 2. nadzemní podlaží v termínu 15 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

 

Zadavatel:     Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6,  IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:  ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.: 420 728819174

 Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na e-mail skola@zspetriny.cz nebo datovou schránkou i7q3esz. Uchazeč bere na vědomí, že  objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uchazeč dále bere na vědomí, že objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitelka školy.

 Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

 

 

Zakázka 5/2021 komplexní řešení Serverové infrastruktury.
 
Zakázka č.: 5/2021
Termín oznámení dne: 26. 7. 2021
Platnost oznámení do: 30. 7. 2021 do 12.30 hod
 
Předmět zakázky:  
Škola s počtem cca 120 koncových zařízení poptává komplexní řešení Serverové infrastruktury.
 
Požadujeme:
 
Server:
Rackové provedení velikost 1U
CPU: min. 16 jader, min. výkon dle cpubechmark.net 32000 bodů
RAM: min. 64 GB
HDD: min. 4x 960 GB SSD připojitelný za provozu, řadič umožnujíc nastavení RAID 0,1,5,6,10,50,60 s minimálně 2GB DDR3 cache
Další: 2x LAN, 2x napájecí zdroj, pro potenciální budoucí upgrade volný socket na CPU
Záruka na server: min. 60 měsíců s možností rozšíření na 84 měsíců, poskytovaná výrobcem zařízení, ověřitelná na webu výrobce dle sériového čísla, technická podpora dostupná 24 hodin, 7 dní v týdnu
 
Licence:
OS: Z důvudu kompatibility se stávajícím vybavením školy požadujeme dodání nových nepožitých licencí Windows server Standard 2019 umožňujících provoz až 4 virtuálních strojů
Přístupové licence: pro 120 zařízení v doméně a 5 uživatelů vzdálené plochy
 - Licence pro server, řízení koncových zařízení v doméně a vzdálený přístup 5ti osob.
 
Záložní zdroj:
 - Řešení záložního elektrického zdroje pro výše uvedený server a kritických síťových zařízení s výdrží ne méně než 30 minut, možnost připojení externích baterií a prodloužení záložní doby
Management karta pro vzdálený přístup: ANO
Minimální výstupní výkon: 900W
 
Ostatní položky:
Racková skříň na kolečkách výška 12U, hloubka min. 800 mm, perforované dveře  (80% plochy, perforovaná zadní stěna
2x Patchpanel 16 port (může být neosazený + 4x keystone)
2x Externí USB HDD min. 4 TB
 
Práce:
Update, konfigurace a zahoření hardware serveru.
- Instalace a konfigurace Windows Server 2019  a prostředí Hyper-V.
- Instalace 3x Windows server 2019 do prostředí Hyper-V.
- Instalace a konfigurace informačního systému do prostředí Windows server 2019.
- Migrace/převod dat informačního systému ze starého na nový server. Testování funkčnosti IS ve spolupráci s uživateli.
- Instalace služeb DC, FS, Print server a RADIUS do prostředí Windows server 2019.
- Migrace/změna PDC ze starého na nový server.
- Upgrade Active Directory Schema z verze 2008 R2 na 2019.
- Migrace dat/souborů ze starého FS na nový.
- Instalace desktopových/kancelářských aplikací (MS Office, WEBové prohlížeče, programy pro práci s dokumenty) do prostředí Windows server 2019.
- Instalace a aktivace RDP licensing service.
 
 Požadavky na zpracování nabídky
-          Identifikační údaje uchazeče
-          Název zakázky
-          Nabídková cena bez DPH nepřesáhne 230 000,- Kč včetně započítané práce
     
Dodání zboží do ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 tak, aby  zboží  bylo ve škole dodáno k instalaci nejpozději do 80 dnů od objednání.
Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
Kritérium pro hodnocení nabídky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 65 %, dodání v termínu 20 % a konfigurace HW (výkon) 15 %.
 
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby
 
Zadavatel:  Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6  IČ 48133795                       
Kontaktní osoba:ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová
Informace na tel.:+420 728819174
 
Cena bude uhrazena až po řádném předání zboží bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.
Nabídky doručte e-mailem nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy skola@zspetriny.cz.
 
                                                                                      Mgr. Jana Kindlová
                                                                                            ředitelka š
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy